Wstęp do programowania z użyciem OpenCV

Streszczenie:

Celem tego dokumentu jest umożliwienie szybkiego rozpoczęcia pracy z biblioteką OpenCV bez przedzierania się przez wielką dokumentację biblioteki. Jeśli zrozumiesz zamieszczone tu podstawy, będziesz w stanie wyszukiwać informacje w dokumentacji OpenCV na niezbędnym poziomie.

Zawartość

 

 

 

Wstęp

Opis OpenCV

 • Ogólny opis biblioteki
  • Open source computer vision library in C/C++.
  • Zoptymalizowana i przeznaczona do aplikacji typu real-time.
  • Niezależna od systemu, sprzętu ani menadżera okienek.
  • Ładowanie, zapisywanie i rozsyłanie Generic image/video.
  • Nisko i wysokopoziomowe API.
  • Provides interface to Intel's Integrated Performance Primitives (IPP) with processor specific optimization (Intel processors).

 • Właściwości:
  • Przetwarzanie danych obrazowych (allocation, zwalnianie, kopiowanie, ustawienia, konwersja).
  • Obraz oraz wideo I/O (plik lub wejście z kamery, wyjściowy plik obraz/video).
  • Operacje na macierzach i wektorach oraz procedury algebry liniowej (iloczyny, solvers, wartości własne [eigenvalues], SVD [rozkład wg wartości osobliwych]).
  • Różne dynamiczne struktury danych (listy, queues, sets, drzewa, grafy).
  • Podstawowe przetwarzanie obrazu (filtrowanie, wykrywanie krawędzi, wykrywanie narożników, próbkowanie i interpolacja, zmiana kolorów, operacje morfologiczne, histogramy, piramidy obrazów).
  • Analiza strukturalna (connected components, przetwarzanie konturów, distance transform, various moments, dopasowanie wzorców, transformata Hough'a, aproksymacja wielokątami, dopasowanie linii, dopasowanie elipsy, triangulacja Delaunay [Delone]). Tutaj przykład triangulacji na płaszczyźnie
  • Kalibracja kamery (wyszukiwanie i śledzenie wzorów kalibracyjnych, kalibracja, fundamental matrix estimation, homography estimation, stereo correspondence).
  • Analiza ruchu (optical flow, motion segmentation, śledzenie).
  • Rozpoznawanie obrazów (eigen-methods, HMM).
  • Prosty GUI (wyświetlanie obrazu/wideo, obsługa klawiatury i myszki, paski przewijania).
  • Image labeling (linia, conic, wielokąt, rysowanie tekstów)

 • Moduły OpenCV:
  • cv - Główne funkcje OpenCV.
  • cvaux - Funkcje pomocnicze (eksperymentalne) OpenCV.
  • cxcore - Wsparcie struktur danych i algebry liniowej.
  • highgui - Funkcje GUI.

Zasoby

 • Podręczniki:
  • <opencv-root>/docs/index.htm

 • Zasoby sieciowe:
  • Official webpage: http://www.intel.com/technology/computing/opencv/

  • Pobieranie oprogramowania: http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/

 • Książki:
  • Open Source Computer Vision Library by Gary R. Bradski, Vadim Pisarevsky, and Jean-Yves Bouguet, Springer, 1st ed. (June, 2006).

 • Przykładowe programy do przetwarzania wideo (znajdują się w: <opencv-root>/samples/c/):
  • śledzenie koloru: camshiftdemo
  • śledzenie punktu: lkdemo
  • motion segmentation: motempl
  • wykrywanie krawędzi: laplace

 • Przykładowe programy do przetwarzania obrazów (znajdują się w: <opencv-root>/samples/c/):
  • wykrywanie krawędzi: edge
  • segmentation: pyramid_segmentation
  • morphologia: morphology
  • histogramy: demhist
  • distance transform: distrans
  • ellipse fitting: fitellipse

Konwencja nazewnicza OpenCV

 • Konwencja nazewnicza funkcji:
    cvActionTargetMod(...)
  
    Action = the core functionality (tj. set, create)
    Target = the target image area (tj. contour, polygon)
    Mod  = opcjonalne modyfikatory (tj. typ argumentu)
  

 • Typy danych tablicowych:
    CV_<bit_depth>(S|U|F)C<number_of_channels>
  
    S = całkowitoliczbowa ze znakiem (Signed)
    U = całkowitoliczbowa bez znaku (Unsigned)
    F = zmiennoprzecinkowa (Float) 
  
    E.g.: CV_8UC1 oznacza 8-bitową, single-channel macierz bez znaku, 
       CV_32FC2 oznacza 32-bitową, two channels macierz zmiennoprzecinkową.
  

 • Typy danych obrazowych:
    IPL_DEPTH_<bit_depth>(S|U|F)
  
    E.g.: IPL_DEPTH_8U oznacza obraz 8-bitowy bez znaku.
       IPL_DEPTH_32F oznacza obraz 32-bitowy zmiennoprzecinkowy.
  

 • Pliki nagłówkowe:
    #include <cv.h>
    #include <cvaux.h>
    #include <highgui.h> 
    #include <cxcore.h>  // niekoniecznie - zawarty w cv.h
  

Polecenia kompilacji

 • Linux:
  g++ hello-world.cpp -o hello-world \
    -I /usr/local/include/opencv -L /usr/local/lib \
    -lm -lcv -lhighgui -lcvaux
  

 • Windows:
  W parametrach projektu należy ustawić ścieżkę do plików nagłówkowych OpenCV oraz
  ścieżkę dostępu do plików bibliotecznych OpenCV.
  

Przykładowy program w C

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// hello-world.cpp
//
// To jest prosty, przykładowy program wykorzystujący OpenCV. Program odczytuje
// obraz z pliku, odwraca go, wyświetla obraz wynikowy na ekranie. 
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <cv.h>
#include <highgui.h>


int main(int argc, char *argv[])
{
 IplImage* img = 0; 
 int height,width,step,channels;
 uchar *data;
 int i,j,k;

 if(argc<2){
  printf("Usage: main <image-file-name>\n\7");
  exit(0);
 }

 // ładowanie obrazu 
 img=cvLoadImage(argv[1]);
 if(!img){
  printf("Could not load image file: %s\n",argv[1]);
  exit(0);
 }

 // pobieranie danych obrazu
 height  = img->height;
 width   = img->width;
 step   = img->widthStep;
 channels = img->nChannels;
 data   = (uchar *)img->imageData;
 printf("Processing a %dx%d image with %d channels\n",height,width,channels); 

 // tworzenie okna
 cvNamedWindow("mainWin", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
 cvMoveWindow("mainWin", 100, 100);

 // odwracanie obrazu 
 for(i=0;i<height;i++) for(j=0;j<width;j++) for(k=0;k<channels;k++)
  data[i*step+j*channels+k]=255-data[i*step+j*channels+k];

 // wyświetlanie obrazu
 cvShowImage("mainWin", img );

 // oczekiwanie na naciśnięcie dowolnego klawisza
 cvWaitKey(0);

 // usunięcie obrazu z pamięci
 cvReleaseImage(&img );
 return 0;
}


Λ Do góry


Polecenia GUI

Zarządzanie okienkiem

 • Tworzenie i pozycjonowanie okna:
   cvNamedWindow("win1", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
   cvMoveWindow("win1", 100, 100); // offset względem lewego, górnego narożnika ekranu
  

 • Ładowanie obrazu:
   IplImage* img=0; 
   img=cvLoadImage(fileName);
   if(!img) printf("Nie mozna zaladowac obrazu: %s\n",fileName);
  

 • Wyświetlenie obrazu:
   cvShowImage("win1",img);
  

  Może wyświetlić kolorowy albo czarno-biały ( byte/float) obraz. Obraz bajtowy zawiera wartości z zakresu [0...255]. Obraz zmiennoprzecinkowy zawiera wartości z przedziału [0...1]. Obraz kolorowy zawiera dane w porządku BGR.

 • Zamknięcie okna:
   cvDestroyWindow("win1");
  

 • Skalowanie okna:
   cvResizeWindow("win1",100,100); // nowa szerokość/wysokość w pikselach
  

Obsługa wejść

 • Obsługa zdarzeń myszki:
  • Definiowanie obsługi myszki:
    void mouseHandler(int event, int x, int y, int flags, void* param)
    {
     switch(event){
      case CV_EVENT_LBUTTONDOWN:
       if(flags & CV_EVENT_FLAG_CTRLKEY) 
        printf("Left button down with CTRL pressed\n");
       break;
   
      case CV_EVENT_LBUTTONUP:
       printf("Left button up\n");
       break;
     }
    }
   
    x,y:  współrzędne w pikselach względem lewego, górnego narożnika ekranu
   
    zdarzenie: CV_EVENT_LBUTTONDOWN,  CV_EVENT_RBUTTONDOWN,  CV_EVENT_MBUTTONDOWN,
          CV_EVENT_LBUTTONUP,   CV_EVENT_RBUTTONUP,   CV_EVENT_MBUTTONUP,
          CV_EVENT_LBUTTONDBLCLK, CV_EVENT_RBUTTONDBLCLK, CV_EVENT_MBUTTONDBLCLK,
          CV_EVENT_MOUSEMOVE:
   
    flagi: CV_EVENT_FLAG_CTRLKEY, CV_EVENT_FLAG_SHIFTKEY, CV_EVENT_FLAG_ALTKEY,
        CV_EVENT_FLAG_LBUTTON, CV_EVENT_FLAG_RBUTTON, CV_EVENT_FLAG_MBUTTON
   

  • Rejestrowanie obsługi:
    mouseParam=5;
    cvSetMouseCallback("win1",mouseHandler,&mouseParam);
   

 • Obsługa zdarzeń klawiatury:
  • Klawiatura nie ma obsługi zdarzeń.

  • Odczytaj klawiaturę bez zatrzymywania:
    int key;
    key=cvWaitKey(10); // czekaj 10ms na dane
   

  • Odczytaj klawiaturę ze wstrzymywaniem:
    int key;
    key=cvWaitKey(0); // czekaj na dane do skutku 
   

  • Główna pętla zdarzeń klawiatury:
    while(1){
     key=cvWaitKey(10);
     if(key==27) break;
   
     switch(key){
      case 'h':
       ...
       break;
      case 'i':
       ...
       break;
     }
    }
   

 • Obsługa pasków przewijania:
  • Definiowanie obsługi pasków przewijania:
    void trackbarHandler(int pos)
    {
     printf("Trackbar position: %d\n",pos);
    }
   

  • Rejestrowanie obsługi:
    int trackbarVal=25;
    int maxVal=100;
    cvCreateTrackbar("bar1", "win1", &trackbarVal ,maxVal , trackbarHandler);
   

  • Odczytaj bieżące położenie paska przewijania:
    int pos = cvGetTrackbarPos("bar1","win1");
   

  • Ustaw położenie paska przewijania:
    cvSetTrackbarPos("bar1", "win1", 25);
   


Λ Do góry


Podstawowe struktury danych OpenCV

Struktury danych obrazowych

 • IPL image:
  IplImage
   |-- int nChannels;   // Number of color channels (1,2,3,4)
   |-- int depth;     // Pixel depth in bits: 
   |            //  IPL_DEPTH_8U, IPL_DEPTH_8S, 
   |            //  IPL_DEPTH_16U,IPL_DEPTH_16S, 
   |            //  IPL_DEPTH_32S,IPL_DEPTH_32F, 
   |            //  IPL_DEPTH_64F
   |-- int width;     // image width in pixels
   |-- int height;    // image height in pixels
   |-- char* imageData;  // pointer to aligned image data
   |            // Note that color images are stored in BGR order
   |-- int dataOrder;   // 0 - interleaved color channels, 
   |            // 1 - separate color channels
   |            // cvCreateImage can only create interleaved images
   |-- int origin;    // 0 - top-left origin,
   |            // 1 - bottom-left origin (Windows bitmaps style)
   |-- int widthStep;   // size of aligned image row in bytes
   |-- int imageSize;   // image data size in bytes = height*widthStep
   |-- struct _IplROI *roi;// image ROI. when not NULL specifies image
   |            // region to be processed.
   |-- char *imageDataOrigin; // pointer to the unaligned origin of image data
   |             // (needed for correct image deallocation)
   |
   |-- int align;     // Alignment of image rows: 4 or 8 byte alignment
   |            // OpenCV ignores this and uses widthStep instead
   |-- char colorModel[4]; // Color model - ignored by OpenCV
  

Macierze i wektory

 • Macierze:
  CvMat           // 2D array
   |-- int  type;     // elements type (uchar,short,int,float,double) and flags
   |-- int  step;     // full row length in bytes
   |-- int  rows, cols;  // dimensions
   |-- int  height, width; // alternative dimensions reference
   |-- union data;
     |-- uchar* ptr;   // data pointer for an unsigned char matrix
     |-- short* s;    // data pointer for a short matrix
     |-- int*  i;    // data pointer for an integer matrix
     |-- float* fl;   // data pointer for a float matrix
     |-- double* db;   // data pointer for a double matrix
  
  
  CvMatND          // N-dimensional array
   |-- int  type;     // elements type (uchar,short,int,float,double) and flags
   |-- int  dims;     // number of array dimensions
   |-- union data;
   |  |-- uchar* ptr;   // data pointer for an unsigned char matrix
   |  |-- short* s;    // data pointer for a short matrix
   |  |-- int*  i;    // data pointer for an integer matrix
   |  |-- float* fl;   // data pointer for a float matrix
   |  |-- double* db;   // data pointer for a double matrix
   |
   |-- struct dim[];    // information for each dimension
     |-- size;      // number of elements in a given dimension
     |-- step;      // distance between elements in a given dimension
  
  
  CvSparseMat // SPARSE N-dimensional array
  

 • Tablice ogólne:
  CvArr*   // Used only as a function parameter to specify that the
        // function accepts arrays of more than a single type, such
        // as: IplImage*, CvMat* or even CvSeq*. The particular array 
        // type is determined at runtime by analyzing the first 4
        // bytes of the header of the actual array.
  

 • Skalary:
  CvScalar
   |-- double val[4]; //4D wektor
  

  Funkcja inicjująca:

  CvScalar s = cvScalar(double val0, double val1=0, double val2=0, double val3=0);
  

  Przykład:

  CvScalar s = cvScalar(20.0);
  s.val[0]=10.0;
  

  Zauważ, że funkcja inicjująca ma taką samą nazwę jak struktura danych, ale zaczyna się od małej litery. To nie jest konstruktor w rozumieniu C++.

Inne struktury danych

 • Punkty:
  CvPoint   p = cvPoint(int x, int y);
  CvPoint2D32f p = cvPoint2D32f(float x, float y);
  CvPoint3D32f p = cvPoint3D32f(float x, float y, float z);
  
  Przykład:
  p.x=5.0;
  p.y=5.0;
  

 • Wymiary prostokąta:
  CvSize    r = cvSize(int width, int height);
  CvSize2D32f r = cvSize2D32f(float width, float height);
  

 • Wymiary prostokąta z ofsetem:
  CvRect    r = cvRect(int x, int y, int width, int height);
  


Λ Do góry


Praca z obrazami

Alokacja i zwalnianie obrazów

 • Alokacja obrazu:
  IplImage* cvCreateImage(CvSize size, int depth, int channels);
  
   rozmiar: cvSize(width,height);
  
   głębokość: głębia kolorów w bitach: IPL_DEPTH_8U, IPL_DEPTH_8S, IPL_DEPTH_16U,
    IPL_DEPTH_16S, IPL_DEPTH_32S, IPL_DEPTH_32F, IPL_DEPTH_64F
  
   kanały: Liczba kanałów na piksel. Mogą być 1, 2, 3 lub 4. Kanały są z przeplotem. 
    Zazwyczaj rozkład danych dla obrazu kolorowego jest następujący
    b0 g0 r0 b1 g1 r1 ...
  

  Przykłady:

  // Alokacja 1-kanałowego obrazu z danymi bajtowymi
  IplImage* img1=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1); 
  
  // Alokacja 3-kanałowego obrazu z danymi float
  IplImage* img2=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
  

 • Zwalnianie obrazu:
  IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1); 
  cvReleaseImage(&img);
  

 • Powielanie obrazu:
  IplImage* img1=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1); 
  IplImage* img2;
  img2=cvCloneImage(img1);
  

 • Określanie/pobieranie rozmiarów fragmentu obrazu:
  void cvSetImageROI(IplImage* image, CvRect rect);
  void cvResetImageROI(IplImage* image);
  vRect cvGetImageROI(const IplImage* image);
  
  Większość funkcji OpenCV wspiera obsługę rozmiarów (ROI - region of interest).
  

 • Określanie/pobieranie liczby kamałów:
  void cvSetImageCOI(IplImage* image, int coi); // 0=all
  int cvGetImageCOI(const IplImage* image);
  

  Większość funkcji OpenCV NIE WSPIERA określania liczby kanałów (COI - channel of interest).

Odczytywanie i zapisywanie obrazów

 • Odczytanie obrazu z pliku:
   IplImage* img=0; 
   img=cvLoadImage(fileName);
   if(!img) printf("Nie można załadować pliku: %s\n",fileName);
  
   Obsługiwane formaty: BMP, DIB, JPEG, JPG, JPE, PNG, PBM, PGM, PPM,
                SR, RAS, TIFF, TIF
  

  Ładowany obraz domyślnie jest traktowany jako 3-kanałowy obraz kolorowy. Może to być zmienione przez zastosowanie:

   img=cvLoadImage(fileName,flag);
  
   flag: >0 the loaded image is forced to be a 3-channel color image
      =0 the loaded image is forced to be a 1 channel grayscale image
      <0 the loaded image is loaded as is (with number of channels in the file).
  

 • Zapis obrazu do pliku:
   if(!cvSaveImage(outFileName,img)) printf("Nie mozna zapisac: %s\n",outFileName);
  

  Format pliku wyjściowego jest określony przez rozszerzenie nazwy pliku.

Dostęp do elementów obrazu Accessing image elements

 • Załóżmy, że potrzebujesz uzyskać dostęp do punktu o współrzędnych i,j (wiersz, kolumna) należącego do kanału k. Wskaźnik wiersza i należy do przedziału [0, wysokość-1]. Wskaźnik kolumny j należy do przedziału [0, szerokość-1]. Wskaźnik kanału k należy do przedziału [0, liczba_kanałów-1]. 

 • Dostęp pośredni: (podstawowy, ale nieefektywny dostęp do obrazów dowolnego typu)

  • For a single-channel byte image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   CvScalar s;
   s=cvGet2D(img,i,j); // get the (i,j) pixel value
   printf("intensity=%f\n",s.val[0]);
   s.val[0]=111;
   cvSet2D(img,i,j,s); // set the (i,j) pixel value
   

  • For a multi-channel float (or byte) image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
   CvScalar s;
   s=cvGet2D(img,i,j); // get the (i,j) pixel value
   printf("B=%f, G=%f, R=%f\n",s.val[0],s.val[1],s.val[2]);
   s.val[0]=111;
   s.val[1]=111;
   s.val[2]=111;
   cvSet2D(img,i,j,s); // set the (i,j) pixel value
   

 • Dostęp bezpośredni: (Dostęp efektywny, aleEfficient access, ale podatny na błędy)

  • For a single-channel byte image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j]=111;
   

  • For a multi-channel byte image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,3);
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 0]=111; // B
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 1]=112; // G
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 2]=113; // R
   

  • For a multi-channel float image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
   ((float *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 0]=111; // B
   ((float *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 1]=112; // G
   ((float *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 2]=113; // R
   

 • Dostęp bezpośredni z użyciem wskaźnika: (Uproszczony i efektywny dostęp przy założeniu ograniczeń)

  • For a single-channel byte image:
   IplImage* img = cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   int height   = img->height;
   int width   = img->width;
   int step    = img->widthStep/sizeof(uchar);
   uchar* data  = (uchar *)img->imageData;
   data[i*step+j] = 111;
   

  • For a multi-channel byte image:
   IplImage* img = cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,3);
   int height   = img->height;
   int width   = img->width;
   int step    = img->widthStep/sizeof(uchar);
   int channels  = img->nChannels;
   uchar* data  = (uchar *)img->imageData;
   data[i*step+j*channels+k] = 111;
   

  • For a multi-channel float image (assuming a 4-byte alignment):
   IplImage* img = cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
   int height   = img->height;
   int width   = img->width;
   int step    = img->widthStep/sizeof(float);
   int channels  = img->nChannels;
   float * data  = (float *)img->imageData;
   data[i*step+j*channels+k] = 111;
   

 • Direct access using a c++ wrapper: (Simple and efficient access)

  • Define a c++ wrapper for single-channel byte images, multi-channel byte images, and multi-channel float images:
   template<class T> class Image
   {
    private:
    IplImage* imgp;
    public:
    Image(IplImage* img=0) {imgp=img;}
    ~Image(){imgp=0;}
    void operator=(IplImage* img) {imgp=img;}
    inline T* operator[](const int rowIndx) {
     return ((T *)(imgp->imageData + rowIndx*imgp->widthStep));}
   };
   
   typedef struct{
    unsigned char b,g,r;
   } RgbPixel;
   
   typedef struct{
    float b,g,r;
   } RgbPixelFloat;
   
   typedef Image<RgbPixel>    RgbImage;
   typedef Image<RgbPixelFloat> RgbImageFloat;
   typedef Image<unsigned char> BwImage;
   typedef Image<float>     BwImageFloat;
   

  • For a single-channel byte image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   BwImage imgA(img);
   imgA[i][j] = 111;
   

  • For a multi-channel byte image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,3);
   RgbImage imgA(img);
   imgA[i][j].b = 111;
   imgA[i][j].g = 111;
   imgA[i][j].r = 111;
   

  • For a multi-channel float image:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
   RgbImageFloat imgA(img);
   imgA[i][j].b = 111;
   imgA[i][j].g = 111;
   imgA[i][j].r = 111;
   

Konwersja obrazu

 • Zamiana na czarno-biały lub kolorowy, jednobajtowy obraz:
  cvConvertImage(src, dst, flags=0);
  
   src = float/byte grayscale/color image
   dst = byte grayscale/color image
   flags = CV_CVTIMG_FLIP   (flip vertically)
       CV_CVTIMG_SWAP_RB (swap the R and B channels)
  

 • Zamiana obrazu kolorowego na czarno-biały:


  Zastosowanie konwersji OpenCV:

  cvCvtColor(cimg,gimg,CV_BGR2GRAY); // cimg -> gimg
  


  Zastosowanie bezpośredniej konwersji:

  for(i=0;i<cimg->height;i++) for(j=0;j<cimg->width;j++) 
   gimgA[i][j]= (uchar)(cimgA[i][j].b*0.114 + 
              cimgA[i][j].g*0.587 + 
              cimgA[i][j].r*0.299);
  

 • Konwersja pomiędzy przestrzeniami kolorów:

  cvCvtColor(src,dst,code); // src -> dst
  
   code  = CV_<X>2<Y>
   <X>/<Y> = RGB, BGR, GRAY, HSV, YCrCb, XYZ, Lab, Luv, HLS
  
  np. : CV_BGR2GRAY, CV_BGR2HSV, CV_BGR2Lab
  

Polecenia rysowania

 • Rysuj prostokąt:
  // narysuj prostokąt o czerwonych krawędziach i grubości 1 
  //pomiędzy punktami (100,100) i (200,200)
  cvRectangle(img, cvPoint(100,100), cvPoint(200,200), cvScalar(255,0,0), 1);
  

 • Rysuj okrąg:
  // narysuj okrąg o środku w (100,100) i promieniu 20. Użyj zielonej linii o grubości 1
  cvCircle(img, cvPoint(100,100), 20, cvScalar(0,255,0), 1);
  

 • Rysuj odcinek:
  // narysuj odcinek o grubości 1 pomiędzy (100,100) and (200,200)
  cvLine(img, cvPoint(100,100), cvPoint(200,200), cvScalar(0,255,0), 1);
  

 • Rysuj linię łamaną:
  CvPoint curve1[]={10,10, 10,100, 100,100, 100,10};
  CvPoint curve2[]={30,30, 30,130, 130,130, 130,30, 150,10};
  CvPoint* curveArr[2]={curve1, curve2};
  int   nCurvePts[2]={4,5};
  int   nCurves=2;
  int   isCurveClosed=1;
  int   lineWidth=1;
  
  cvPolyLine(img,curveArr,nCurvePts,nCurves,isCurveClosed,cvScalar(0,255,255),lineWidth);
  

 • Rysuj wypełniony wielokąt:
  cvFillPoly(img,curveArr,nCurvePts,nCurves,cvScalar(0,255,255));
  

 • Dodaj tekst:
  CvFont font;
  double hScale=1.0;
  double vScale=1.0;
  int  lineWidth=1;
  cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX|CV_FONT_ITALIC, hScale,vScale,0,lineWidth);
  
  cvPutText (img,"My comment",cvPoint(200,400), &font, cvScalar(255,255,0));
  

  Inne dostępne kroje czcionek:

  CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX, CV_FONT_HERSHEY_PLAIN,
  CV_FONT_HERSHEY_DUPLEX, CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX,
  CV_FONT_HERSHEY_TRIPLEX, CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,
  CV_FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX, CV_FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX,
  


Λ Do góry


Działania na macierzach

Alokacja i zwalnianie macierzy

 • Ogólne:
  • OpenCV has a C interface to matrix operations. There are many alternatives that have a C++ interface (which is more convenient) and are as efficient as OpenCV.
  • Vectors are obtained in OpenCV as matrices having one of their dimensions as 1.
  • Matrices are stored row by row where each row has a 4 byte alignment.

 • Alokacja macierzy:
  CvMat* cvCreateMat(int rows, int cols, int type);
  
   type: Type of the matrix elements. Specified in form
   CV_<bit_depth>(S|U|F)C<number_of_channels>. E.g.: CV_8UC1 oznacza
   8-bitową bez znaku macierz jednokanałową, CV_32SC2 oznacza 32-bitową ze znakiem
   macierz z dwoma kanałami.
  
   Przykład:
   CvMat* M = cvCreateMat(4,4,CV_32FC1);
  

 • Zwalnianie macierzy:
  CvMat* M = cvCreateMat(4,4,CV_32FC1);
  cvReleaseMat(&M);
  

 • Powielanie macierzy:
  CvMat* M1 = cvCreateMat(4,4,CV_32FC1);
  CvMat* M2;
  M2=cvCloneMat(M1);
  

 • Inicjalizacja macierzy:
  double a[] = { 1, 2, 3, 4,
          5, 6, 7, 8,
          9, 10, 11, 12 };
  
  CvMat Ma=cvMat(3, 4, CV_64FC1, a);
  

  Zamiennie:

  CvMat Ma;
  cvInitMatHeader(&Ma, 3, 4, CV_64FC1, a);
  

 • Initialize a matrix to identity:
  CvMat* M = cvCreateMat(4,4,CV_32FC1);
  cvSetIdentity(M); // does not seem to be working properly
  

Udostępnianie elementów macierzy

 • Załóżmy, że potrzebujesz uzyskać dostęp do (i,j) komórki 2-wymiarowej tablicy zmiennoprzecinkowej.

 • Dostęp pośredni do elementów tablicy:
  cvmSet(M,i,j,2.0); // Set M(i,j)
  t = cvmGet(M,i,j); // Get M(i,j)
  

 • Bezpośredni dostęp do elementów macierzy przyjmując zapis 4-bajtowy:
  CvMat* M  = cvCreateMat(4,4,CV_32FC1);
  int n    = M->cols;
  float *data = M->data.fl;
  
  data[i*n+j] = 3.0;
  

 • Direct matrix element access assuming possible alignment gaps:
  CvMat* M  = cvCreateMat(4,4,CV_32FC1);
  int  step = M->step/sizeof(float);
  float *data = M->data.fl;
  
  (data+i*step)[j] = 3.0;
  

 • Direct matrix element access of an initialized matrix:
  double a[16];
  CvMat Ma = cvMat(3, 4, CV_64FC1, a);
  a[i*4+j] = 2.0; // Ma(i,j)=2.0;
  

Operacje na macierzach/wektorach

 • Operacje macierz-macierz:
  CvMat *Ma, *Mb, *Mc;
  cvAdd(Ma, Mb, Mc);   // Ma+Mb  -> Mc
  cvSub(Ma, Mb, Mc);   // Ma-Mb  -> Mc
  cvMatMul(Ma, Mb, Mc);  // Ma*Mb  -> Mc
  

 • Podstawowe operacje na macierzach:
  CvMat *Ma, *Mb, *Mc;
  cvMul(Ma, Mb, Mc);   // Ma.*Mb -> Mc
  cvDiv(Ma, Mb, Mc);   // Ma./Mb -> Mc
  cvAddS(Ma, cvScalar(-10.0), Mc); // Ma.-10 -> Mc
  

 • Iloczyn wektorów:
  double va[] = {1, 2, 3};
  double vb[] = {0, 0, 1};
  double vc[3];
  
  CvMat Va=cvMat(3, 1, CV_64FC1, va);
  CvMat Vb=cvMat(3, 1, CV_64FC1, vb);
  CvMat Vc=cvMat(3, 1, CV_64FC1, vc);
  
  double res=cvDotProduct(&Va,&Vb); // dot product:  Va . Vb -> res
  cvCrossProduct(&Va, &Vb, &Vc);  // cross product: Va x Vb -> Vc
  end{verbatim}
  

  Note that Va, Vb, Vc, must be 3 element vectors in a cross product.


 • Operacje na pojedynczych macierzach:
  CvMat *Ma, *Mb;
  cvTranspose(Ma, Mb);   // transpose(Ma) -> Mb (nie może transponować na samą siebie)
  CvScalar t = cvTrace(Ma); // trace(Ma) -> t.val[0] 
  double d = cvDet(Ma);   // det(Ma) -> d
  cvInvert(Ma, Mb);     // inv(Ma) -> Mb
  

 • Inhomogeneous linear system solver:
  CvMat* A = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
  CvMat* x = cvCreateMat(3,1,CV_32FC1);
  CvMat* b = cvCreateMat(3,1,CV_32FC1);
  cvSolve(&A, &b, &x);  // solve (Ax=b) for x
  

 • Eigen analysis (of a symmetric matrix):
  CvMat* A = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
  CvMat* E = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
  CvMat* l = cvCreateMat(3,1,CV_32FC1);
  cvEigenVV(&A, &E, &l); // l = eigenvalues of A (descending order)
              // E = corresponding eigenvectors (rows)
  

 • Singular value decomposition:
  CvMat* A = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
  CvMat* U = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
  CvMat* D = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
  CvMat* V = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);
  cvSVD(A, D, U, V, CV_SVD_U_T|CV_SVD_V_T); // A = U D V^T
  

  The flags cause U and V to be returned transposed (does not work well without the transpose flags).


Λ Do góry


Praca z sekwencjami wideo

Przechwytywanie ramki z sekwencji wideo

 • OpenCV wspiera przechwytywanie obrazów z kamery lub pliku wideo (AVI).

 • Inicjalizacja przechwytywania z kamery:
  CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM(0); // przechwytywanie z urządzenia wideo #0
  

 • Inicjalizacja przechwytywania z pliku:
  CvCapture* capture = cvCaptureFromAVI("infile.avi");
  

 • Przechwycenie ramki:
  IplImage* img = 0; 
  if(!cvGrabFrame(capture)){       // przechwycenie ramki 
   printf("Could not grab a frame\n\7");
   exit(0);
  }
  img=cvRetrieveFrame(capture);      // retrieve the captured frame
  

  W celu symultanicznego uzyskania obrazów z różnych kamer, w pierwszej kolejności pobierz obraz z każdej kamery. Odśwież przechwycone obrazy dopiero po całkowitym ich pobraniu.

 • Zwalnianie źródła obrazu:
  cvReleaseCapture(&capture);
  

  Note that the image captured by the device is allocated/released by the capture function. Nie ma konieczności jawnego zwalniania źródła.

Pobieranie/ustawianie informacji o ramce

 • Pobieranie informacji o urządzeniu przechwytującym:
  cvQueryFrame(capture); // this call is necessary to get correct 
              // capture properties
  int frameH  = (int) cvGetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT);
  int frameW  = (int) cvGetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH);
  int fps    = (int) cvGetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_FPS);
  int numFrames = (int) cvGetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT);
  

  Całkowita liczba ramek jest związana tylko z plikiem wideo. Nie działa poprawnie.

 • Pobieranie informacji o ramce:
  float posMsec  =    cvGetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_POS_MSEC);
  int posFrames  = (int) cvGetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_POS_FRAMES);
  float posRatio =    cvGetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO);
  

  Get the position of the captured frame in [msec] with respect to the first frame, or get its index where the first frame starts with an index of 0. The relative position (ratio) is 0 in the first frame and 1 in the last frame. This ratio is valid only for capturing images from a file.

 • Ustawianie indeksu pierwszej przechwytywanej ramki:
  // start capturing from a relative position of 0.9 of a video file
  cvSetCaptureProperty(capture, CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO, (double)0.9);
  

  Stosuje się tylko do przechwytywania z pliku. It does not seem to be working properly.

Zapisywanie pliku wideo

 • Inicjalizacja zapisywania wideo:
  CvVideoWriter *writer = 0;
  int isColor = 1;
  int fps   = 25; // lub 30
  int frameW = 640; // 744 - kamery firewire
  int frameH = 480; // 480 - kamery firewire
  writer=cvCreateVideoWriter("out.avi",CV_FOURCC('P','I','M','1'),
                fps,cvSize(frameW,frameH),isColor);
  

  Inne dostępne kody kodeków:

  CV_FOURCC('P','I','M','1')  = MPEG-1 
  CV_FOURCC('M','J','P','G')  = motion-jpeg (nie działa zbyt dobrze)
  CV_FOURCC('M', 'P', '4', '2') = MPEG-4.2 
  CV_FOURCC('D', 'I', 'V', '3') = MPEG-4.3 
  CV_FOURCC('D', 'I', 'V', 'X') = MPEG-4 
  CV_FOURCC('U', '2', '6', '3') = H263 
  CV_FOURCC('I', '2', '6', '3') = H263I 
  CV_FOURCC('F', 'L', 'V', '1') = FLV1 
  

  Podanie kodu kodeka o wartości -1 spowoduje otwarcie okna wyboru kodeka (w Windows).

 • Zapisywanie pliku wideo:
  IplImage* img = 0; 
  int nFrames = 50;
  for(i=0;i<nFrames;i++){
   cvGrabFrame(capture);     // capture a frame
   img=cvRetrieveFrame(capture); // retrieve the captured frame
   cvWriteFrame(writer,img);   // add the frame to the file
  }
  

  Aby obserwować przechwytywane ramki w trakcie przechwytywania, dodaj następujące do pętli:

  cvShowImage("mainWin", img); 
  key=cvWaitKey(20);      // czekaj 20 ms
  

  Uwaga, bez opóźnienia 20ms przechwycone sekwencje nie są poprawnie wyświetlone.

 • Zwalnianie zapisywania wideo:
  cvReleaseVideoWriter(&writer);
  

Λ Do góry


Gady Agam

Department of Computer Science
Illinois Institute of Technology

January 27, 2006


Tekst oryginalny znajduje się na www.cs.iit.edu/~agam/cs512/lect-notes/opencv-intro/index.html